Oferta

Oferujemy doradztwo z zakresu prawa gospodarczego dla firm i spółek zagrożonych upadłością i nie tylko.

Opiniujemy skutki zawartych umów, doradzamy w zakresie zarządzania kryzysowego oraz doradztwa gospodarczego.


Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie doradztwa gospodarczego.
Specjalizujemy się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, przekształceniach związanych z przenoszeniem praw majątkowych.
Podejmujemy się prowadzenia spółek prawa handlowego znajdujących się w trudnych sytuacjach wynikających z nadmiernego zadłużenia, problemów z dłużnikami jak i z wierzycielami.
Proponujemy spójne i całościowe koncepcje rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w chwili utraty płynności finansowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności karnej i majątkowej Zarządu.

W obliczu zagrożenia upadłością nasi Klienci potrzebują skutecznych i pewnych rozwiązań dozwolonych przez prawo, zwłaszcza, gdy muszą szybko i nieomylnie podejmować decyzje natury formalnej lub finansowej o ważkich i długofalowych konsekwencjach.

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy doradztwo z zakresu prawa gospodarczego dla firm i spółek zagrożonych upadłością i nie tylko.

Opiniujemy skutki zawartych umów, doradzamy w zakresie zarządzania kryzysowego oraz doradztwa gospodarczego.


  • Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie doradztwa gospodarczego.
  • Specjalizujemy się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, przekształceniach związanych z przenoszeniem praw majątkowych.
  • Podejmujemy się prowadzenia spółek prawa handlowego znajdujących się w trudnych sytuacjach wynikających z nadmiernego zadłużenia, problemów z dłużnikami jak i z wierzycielami.
  • Proponujemy spójne i całościowe koncepcje rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w chwili utraty płynności finansowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności karnej i majątkowej Zarządu.

W obliczu zagrożenia upadłością nasi Klienci potrzebują skutecznych i pewnych rozwiązań dozwolonych przez prawo, zwłaszcza, gdy muszą szybko i nieomylnie podejmować decyzje natury formalnej lub finansowej o ważkich i długofalowych konsekwencjach.

Przejęcia Spółek, zarządzanie kryzysowe

Proponujemy optymalne i skuteczne zarządzanie w kryzysowej sytuacji obejmujące:

podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka
odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikającej z Art. 299 Ksh,(Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania)
Art. 21 Prawa upadł i napr., Art. 116 Ordynacji podatkowej
oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 586 Ksh(Art. 586. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) 
przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości lub układu
przeprowadzenie procedury upadłościowej lub układowej
zarządzanie przedsiębiorstwem po odrzuceniu przez Sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego
negocjacje z wierzycielami
skuteczną ochronę przed wierzycielami sięgającymi po bezprawne metody egzekucji 
duże i "trudne" windykacje 
likwidację przedsiębiorstwa 
Podejmujemy działania inwestycyjne, polegające na dokapitalizowaniu spółek. Niejednokrotnie jest to jedyna możliwość uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania Spółki, jaka mogła by być przypisana dotychczasowym członką Zarządu. 

W szczególnych i wyjątkowych przypadkach podejmujemy, po dokapitalizowaniu, wspólną działalność gospodarczą. 

Najczęściej nasza kancelaria, po uporządkowaniu spraw związanych z bezpieczeństwem poprzedniego Zarządu, kupuje lub przejmuje 100% udziałów w Spółce, udziela skwitowania (absolutorium) poprzedniemu Zarządowi i jednocześnie powołuje własny. Poprzedni udziałowcy i Zarząd uczestniczą we wszelkich czynnościach aż do skutecznego złożenia wpisu do KRS-u o ich wykreślenie. 

Kolejnym krokiem, zgodnie z Państwa życzeniem, może być zmiana siedziby jak i nazwy (firmy) przedsiębiorstwa oraz protokolarne przekazanie i archiwizacja dokumentacji księgowej, podatkowej i personalnej. 

Następnie, już pod naszym zarządem i na naszą odpowiedzialność podejmowane są działania zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego, ewentualnie restrukturyzacji, przekształcenia lub likwidacji spółki. Ściśle współpracujemy z wybitnymi specjalistami z zakresu prawa i księgowości. 

NIE BRNIJ!!! ZADŁUŻAJĄC SIĘ DALEJ SKORZYSTAJ Z USŁUG PROFESJONALISTÓW 

Przekształcenia spółek i tworzenie nowych podmiotów

Przekształcenia spółek

Oferujemy doradztwo z zakresu zakładania i przekształcenia spółek - spółki cywilne i jawne w spółki z.o.o. zaś te z kolei przekształcenie w spółkę akcyją
Rejestracja spółek handlowych - przekształcanie przedsiębiorstw osób fizycznych.

Przekształcenia spółek i tworzenie nowych podmiotów:


niekonwencjonalne, ale legalne i bezpieczne operacje przekształcenia firmy łącznie z przeniesieniem jej majątku
przygotowanie i przeprowadzenie aportu zorganizowanego mienia rzeczowego lub niematerialnego (w tym udziałów i akcji)
łączenie oraz podział spółek prawa handlowego
przekształcanie przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych w spółki z o.o., spółek z o.o. w spółki akcyjne etc.
opracowanie schematu stosunków wewnętrznych w spółce oraz wzajemnych relacji między jej organami
pomoc przy powoływaniu i rejestracji spółek prawa handlowego

Obrót udziałami i akcjami spółki

Obrót udziałami

Oferujemy sprzedaż udziałów w spółkach oraz kupno udziałów w spółkach.

Prowadzimy doradztwo przy sprzedaży udziałów i pośrednictwo w zakresie przejmowania spółek.

Przejęcia spółek

Oferujemy przejęcia udziałów w spółkach oraz doradztwo i pośrednictwo.

Doradztwo przy przejęciach spółek w różnej kondycji finansowej, również restrukturyzowanych oraz w postępowaniu naprawczym.

Oferujemy doknywanie zmian osobowych w spółce - doradztwo przy zmianie zarządu lub rady nadzorczej.

Pośredniczymy przy przejęciach spółek bez majątku

Oferujemy pośrednictwo przy kupnie spółek, kupno akcji spółek zadłużonych czy też doradztwo w sprawach gospodarczych.

Obrót udziałami i akcjami spółek:

pośrednictwo w zakresie nabywania i sprzedaży udziałów lub akcji spółek

pośrednictwo w zakresie przejmowania spółek

sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla prawnie skutecznego nabycia/zbycia udziałów lub akcji

dokonywanie zmian składu osobowego organów spółki

Dokumenty do analizAnaliza dokumentów gospodarczych

Analizujemy umowy prawa gospodarczego. Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w postępowaniu naprawczym i upadłościowym.

Analizujemy skótki umów 

 

Doradzamy przy wszelkiego rodzaju postępowaniach naprawczych, upadłościowych oraz układach z wierzycielami.

Dokumenty do przygotowania:

aktualny wypis z RHB lub Krajowego Rejestru Sądowego

umowa (statut) spółki

bilans, rachunek wyników oraz CIT8 za rok ubiegły

ostatnio wykonywane sprawozdania finansowe (bilans, F01)

ostatnie deklaracje podatkowe

umowy: kredytowe, poręczeń, zastawu i przewłaszczenia, leasingowe, najmu

wykaz nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych

wykaz majątku ruchomego, materiałów i zapasów

lista zobowiązań i należności

weksle własne i obce

lista osób zatrudnionych z podaniem rodzaju umowy o pracę

Krajowy Rejestr Sądowy


Krajowy Rejestr Sądowy:

przygotowanie wniosków,
dokonanie wszelkich wpisów, aktualizacji i zmian w Rejestrze
przegląd i modyfikacja dokumentów statutowych
pomoc w dostosowaniu przedmiotu działalności oraz wysokości kapitału zakładowego stosownie do wymagań Kodeksu spółek handlowych

Wywiad gospodarczy


Usługi świadczone przez Specjalistyczną Kancelarie Prawną w zakresie udzielania informacji gospodarczej  

Korzyści wypływające z raportów sporządzanych przez Specjalistyczną Kancelarie Prawną to przede wszystkim: 

 ograniczenie ryzyka związanego z rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem,
 zwiększenie pewności podejmowanych decyzji, 
 uniknięcie "złych" i trudno ściągalnych długów, 
 poznanie zdolności finansowej kontrahentów oraz ich stabilności rynkowej, zwłaszcza przy wydłużonych terminach płatności, 
 ustalenie, czy powiązania handlowe z badanym partnerem są zalecane, czy niedopuszczalne. 

Raporty gospodarcze sporządzane są w oparciu o bieżące informacje uzyskiwane w trakcie realizacji zlecenia - w celu dostarczenia klientowi najbardziej aktualnych danych nie dostarczamy informacji z "tzw. baz danych", na których opiera swoje opinie większość znanych wywiadowni gospodarczych. Nasza informacja gospodarcza jest: 

 zawsze aktualna, 
 oparta o opinie zewnętrzne, a nie jak w przypadku dużych wywiadowni gospodarczych "samoocenę" badanego podmiotu, nie zawsze udostępnia- jącego dane na swój temat zgodne ze stanem faktycznym, 
 w uzasadnionych wypadkach zweryfikowana przez kontakt z badanym podmiotem, 
 zweryfikowana z danymi dostępnymi w czasie udzielania informacji w aktach rejestrowych sądów gospodarczych, Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencjami itp. 
 udokumentowana - na żądanie poparta będzie kopiami dokumentów, odpisami, zdjęciami itp., jeżeli uzyskanie ich będzie prawnie możliwe. 

Raporty gospodarcze wykonywane obejmować mogą poniższy zakres informacji: 

 Dane identyfikacyjne: pełna nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna, data założenia, adres siedziby, dane rejestrowe. 
 Dane o właścicielach, wspólnikach, udziałowcach, akcjonariuszach. 
 Wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego. 
 Dane dotyczące Zarządu lub osób kierujących przedsiębiorstwem, dane dotyczace rady nadzorczej. 
Charakterystyka działalności oraz dane dotyczące siedziby i oddziałów. 
 Historia firmy. 
 Dane dotyczące zatrudnienia 
 Dane finansowe: przychody, nieruchomości, dane bilansowe (aktywa, pasywa), powiązania bankowe, sposoby regulowania zobowiązań oraz ocena zdolności kredytowej. 
 Informacja o kontrahentach (dostawcach i odbiorcach). 
 Inne uwagi i spostrzeżenia istotne dla prowadzonej działalności. 
 Dane zebrane na skutek ustaleń z Klientem (zamawiającym usługę). 
 Dokumentacja fotograficzna (+15%). 
 Podanie szczególnych źródeł informacji (jeżeli występują). 

Wobec zmieniającego się stanu faktycznego badanego podmiotu oraz nie dających się przewidzieć okoliczności wystąpić mogą każdorazowo zmiany treści raportu. 

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, dlatego ceny usług z zakresu udzielania informacji gospodarczej każdorazowo ustalane są z klientem. 

 

Umowy

Umowy gospodarcze

Oferujemy doradztwo gospodarcze z zakresu umów gospodarczych: Opiniowanie skutków umów,

Obsługa transakcji kapitałowych,

Sprzedaż akcji,

Wniesienie aportu doradztwo

Doradztwo przy umowach handlowych

Doradztwo przy umowach prawa gospodarczego, ocena podpisanych umów lub ocena proponowanych umów w zakresie działalności gospodarczej.

Opiniowanie umów prawa handlowego.

Oferujemy także postępowanie naprawcze, doradzanie przy postępowaniu naprawczym czy też postępowanie upadłościowe - układ z wierzycielami.

Przekształcenia spółek - doradztwo gospodarcze z zakresu restrukturyzacji zadłużenia spółek.

Przejęcia spółek doradztwo

Doradzamy przy przejęciach - opiniujemy skutki i obsługujemy transakcje kapitałowe np przy sprzedaży akcji czy też udziałów, wnoszenie aportu - doradzimy.

Opiniowanie umów handlowych

Opiniowanie skutków gospodarczych i ocena umów gospodarczych. Ocena umów prawa handlowego i reprezentowanie w negocjacjach hanglowych

Umowy:

sporządzanie oraz ocena podpisanych lub proponowanych umów handlowych oraz wszelkich innych w zakresie obrotu gospodarczego

opiniowanie skutków gospodarczych zaciągniętych zobowiązań umownych

przygotowanie, udział i reprezentowanie Klienta w negocjacjach handlowych

projektowanie i obsługa transakcji kapitałowych, np. sprzedaży udziałów lub akcji, wniesienia aportu

KontaktSpecjalistyczna kancelaria ixs sp.z o.o.
Szef kancelarii Adam Spadliński
Siedziba: 
ul.Plac Wojska Polskiego 134 

05-075 Warszawa
Al. Grunwaldzka 607 A, lok. 5 
80-337Gdańsk

tel. 514273472e-mail adamspadlinski@wp.pl 

Witamy na naszej stronie

2873